Paste this code as high in the of the page as possible:

บริการ ขนส่งผักผลไม้

บริการ ขนส่งผักผลไม้

แบรนเนอร์ บริการ ขนส่งผักผลไม้

บริการ ขนส่งผักผลไม้ ด้วยกล่องกระดาษแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ ทั่วประเทศ

บริการ ขนส่งผักผลไม้ เพื่อสนับสนุนเกษตกรไทย ที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาส่งได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านท่าน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้มากขึ้น สามารถส่งผลผลิต ผัก ผลไม้ ไปถึงลูกค้าปลายทางได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเหมาะกับ การขนส่งผลไม้ แบบไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ทุเรียน, มังคุด, สละ, ลำใย, ส้ม, มะม่วง ฯลฯ

ขั้นตอนการใช้บริการ ขนส่งผักผลไม้

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งรถเย็นควบคุมอุณหภูมิโดยกล่องกระดาษ และการรับประกันสินค้า

1.ใช้รถทั่วไปไม่ควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งสินค้า

2.บริการนี้ให้เฉพาะสินค้าประเภท ผลไม้สด เท่านั้น งดรับผลไม้ตัดแต่งหรือแปรรูป

3.สินค้าต้องบรรจุใส่กล่องกระดาษของทางบริษัทฯ หรือกล่องสำหรับบรรจุผลไม้โดยเฉพาะ และน้ำหนักรวมกล่องสูงสุดต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม

4.กรณีลูกค้าบรรจุสินค้ามาในกล่องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันทุกรณี

5.บริษัทไม่รับขนส่ง สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท อาวุธทุกชนิด เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด/ สิ่งเสพติด/ สิ่งลามกอนาจาร สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์/ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์พืชทุกชนิด/ สิ่งโสโครกหรือมีพิษ สารเคมี วัตถุไวไฟ/ เอกสารสำคัญทางราชการ พันธบัตร ธนบัตร สลากกินแบ่งรัฐบาล/ เครื่องประดับ อัญมณี/ และเค้กแต่งหน้าทรงสูง

6.กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากลูกค้าปลายทางไม่รับโทรศัพท์/ เลื่อนกำหนดการรับสินค้า บริษัทไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ทุกกรณี

กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทจะทำการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้า และเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนสินค้านั้น กรณีผู้ส่งปฎิเสธการรับสินค้าคืน หรือไม่มารับสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังติดต่อประสานงานกับผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเคลมสินค้าทุกกรณี และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดการสินค้าตามสมควร

7.ความรับผิดชอบต่อการให้บริการบริษัทชดใช้ค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย ล่าช้าจากการขนส่งหรือการควบคุมอุณหภูมิ กรณีสินค้าเสียหาย สูญหาย ล่าช้าจากการขนส่งหรือการควบคุมอุณหภูมิ สินค้าทุกชิ้นมีความคุ้มครองไม่เกิน 2,000 บาท/กล่อง ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความเป็นจริงเท่านั้น กรณีมูลค่าสินค้าเกิน 2,000 บาท ลูกค้าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ในอัตรา 1.25% ของมูลค่าสินค้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ใบนำส่งสินค้า

(กรณีสินค้าที่ได้รับการพิจารณาเคลม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนซาก)

(การเซ็นรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน) 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ราคา ขนส่งผักผลไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมิน หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน

คลิกเลย

facebook
line

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2