Paste this code as high in the of the page as possible:

Terms and Conditions

Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง

1.คำจัดความ


“บริษัท” หมายถึง บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับ – ส่งสินค้าและให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับสินค้าและผู้ให้บริการร่วม
“ผู้ส่งสินค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ส่งสินค้าต้นทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
“ผู้นำส่งสินค้า” หมายถึง บุคคลที่ไม่เป็นผู้ส่งสินค้าต้นทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
“ผู้รับสินค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้รับสินค้าปลายทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า 
“สินค้า” หมายถึง สิ่งของที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าจัดเตรียม เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยบริษัท 
“บรรจุภัณฑ์” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ อาทิ เช่น กล่องกระดาษ กล่องโฟม ลังไม้ ลังพลาสติก พาเลทหรือถัง 
“ใบนำส่งสินค้า” หมายถึง ใบตราหรือเอกสารที่ทางบริษัทออกให้แก่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้ากับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า
“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการรับ – ส่งสินค้า, บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง, ส่งสินค้าที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าตกลงยินยอม ตามที่บริษัทเรียกเก็บ 
“ค่าธรรมเนียมเพิ่ม” หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า มีความประสงค์ที่จะชำระเพิ่มเติมในอัตราตามที่บริษัทกำหนดเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดแก่สินค้าระหว่างการขนส่งเต็มตามมูลค่าของสินค้า 
“ตัวแทนรับสินค้า” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ที่ได้รับอนุณาตจากบริษัทในการให้บริการรับสินค้า จาก ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. การยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข

เมื่อใช้บริการของบริษัท หรือส่งมอบสินค้าให้บริษัท ผู้ส่งสินค้าได้ศึกษาเงื่อนไขของบริการทั้งหมดดังนี้
บริการขนส่งสินค้า “แช่เย็น” ควบคุมอุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส และ “แช่แข็ง”ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส
1. บรรจุหีบห่อโดยบรรจุภัณฑ์พร้อมส่ง
2. ขนส่งรถเย็นควบคุมอุณภูมิโดยกล่องกระดาษ
3. ขนส่งสินค้ากล่องโฟม
บริการขนส่งสินค้าทั่วไป ประเภทขนส่งประกอบด้วย “ทั่วไป” และ “ด่วน” 
4. ขนส่งผัก-ผลไม้
5. ขนส่งสินค้าทั่วไป 
ศึกษาข้อมูลบริการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.iel.co.th ของบริษัทแล้ว และได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า และบุคคลอื่นใดที่มีหรืออ้างว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้า ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข

3. สินค้าต้องห้าม

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามส่ง

 1. สิ่งผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท 
 2. อาวุธทุกชนิด เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด รวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตราย ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตจากทางราชการหรือไม่ก็ตาม
 3. สิ่งเสพติด
 4. ส่วนประกอบต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 
 5. สิ่งลามกอนาจาร 
 6. สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
 7. สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ 
 8. พันธุ์พืชทุกชนิด ต้นไม้ ดอกไม้
 9. สิ่งโสโครกหรือมีพิษ สารเคมี วัตถุไวไฟ
 10. เอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ 
 11. เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน พันธบัตร ธนบัตร(เงินตราทุกสกุล) เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตและใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล
 12. เครื่องประดับ อัญมณี ทองรูปพรรณ
 13. เค้กแต่งหน้าทรงสูง
 14. สินค้าที่มีมูลค่าทางจิตใจต่อสังคม เช่นพระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ฯลฯ
 15. เครื่องแก้ว เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา/ เครื่องจักร / จักรยายนต์/ แบตเตอร์รี่น้ำ/ น้ำกรัน/ โครมไฟ/ เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นกระจก กระจก โต๊ะไม้ หินอ่อน หลอดไฟ/เครี่องใช้ไฟฟ้ามือสอง

4. สินค้าที่ส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหาย

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหายและผู้ส่งสินค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ 

 1. สินค้าหรืออาหารที่หมดอายุภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้ส่งจัดส่งทำการสินค้าให้กับทางบริษัท
 2. สินค้าหรืออาหารที่มีความอ่อนตัว และต้องการให้คงรูปไม่เสียทรง
 3. สินค้าที่บรรจุในขวดแก้ว
 4. สินค้าหรืออาหารที่บรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเสียหาย
 5. สินค้าที่ลูกค้าบรรจุหีบห่อมาเองภายในกล่องโฟม โดยใช้วัสดุทำความเย็นไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม 

5. การจัดส่งสินค้า

 1. การจัดส่งสินค้าจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับสินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า และจำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้รับสินค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง
 2. ในกรณีผู้รับไม่พร้อมรับสินค้า ทางบริษัทจะทำการติดต่อผู้รับ และต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้รับสินค้า ทางบริษัท อาจจัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ สถานที่อยู่ หรือภูมิลำเนาของผู้รับสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบส่งสินค้า (เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) หรืออาจจัดส่งพื้นที่รับของส่วนกลาง เช่น สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริการ ฝ่ายต้อนรับ ณ สถานที่อยู่หรือภูมิลำเนาของผู้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัย บริษัทจะไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่อื่นที่ซึ่งไม่มีผู้รับสินค้า แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่ง/ผู้นำส่ง

6.การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ

 1. อันเกิดจากเหตุผลต่างๆจากทางผู้ส่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า) เช่น
  • เนื่องจากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ หรือบอกตำแหน่งของผู้รับสินค้าได้
  • ผู้รับสินค้าเลื่อนกำหนดการรับสินค้า 
  • ตำแหน่งที่อยู่ปลายทางผิด
  • ประมาณวันที่จัดส่ง กรณีที่การจัดส่งไม่สำเร็จในครั้งแรก เราจะจัดส่งสินค้าซ้ำอีก 2 ครั้ง ภายใน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  • กรณีที่ข้อมูลของผู้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะพักสินค้าไว้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าภายใน 7 วัน (หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • บริษัทไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ในกรณีที่เกิดจากผู้รับ เช่น เลื่อนการรับสินค้า ติดต่อไม่ได้  ไม่พบลูกค้าตามที่อยู่ 
  • บริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการบรรจุหีบห่อสินค้าและค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (รีแพ็ค) ค่าบริการแช่เย็น 50 บาท/กล่อง แช่แข็ง 100 บาท/กล่อง หรือ ค่ารับฝาก 50 บาท/กล่อง(สำหรับการขนส่งประเภทรถเย็นควบคุมอุณหภูมิโดยกล่องกระดาษ) กับผู้ส่ง

   กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า

   บริษัท จะทำการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้า และเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนสินค้านั้น กรณีผู้ส่งปฎิเสธการรับสินค้าคืน หรือไม่มารับสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังติดต่อประสานงานกับผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจัดการสินค้าตามสมควร 
 2. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยจากการขนส่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รถขนส่งเสีย, ประสบอุบัติเหตุ, ประสบภัยธรรมชาติ, เหตุจารจล, การประท้วง และนัดหยุดงาน ฯลฯ

7. การส่งสินค้าไม่ได้ หรือการส่งคืน

 1. การส่งสินค้าที่ได้รับการระบุว่าไม่สามารถส่งได้ ซึ่งอาจจะเกิดจาก ผู้ส่งสินค้าขอยกเลิกในการส่ง หรือขอให้ส่งคืนสินค้า
 2. สินค้าที่ไม่สามารถส่งได้และต้องส่งคืนไปยังผู้ส่งสินค้า โดยทางผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน หากไม่มีผู้รับ บริษัทจะทำการจัดการตามนโยบายบริษัท
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่มีการชำระแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เมื่อมีการส่งสินค้าคืน หากสินค้าส่งกลับมายังศูนย์ต้นทางที่ผู้ส่งสินค้าใช้บริการทางบริษัท จะติดต่อผู้ส่งสินค้าในวันที่สินค้ามาถึง ซึ่งผู้ส่งสินค้าสามารถมารับสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการติดต่อจากบริษัท หากไม่มารับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัท จะทำการจัดการตามนโยบายบริษัท

8. การใช้บริการเรียกรถรับสินค้า

บริการจองรถเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
 1. การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้า ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
 2. ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนรถรับสินค้าเข้าถึงสถานที่รับสินค้า
 3. รถเข้ารับสินค้าจะทำการรอรับสินค้า เพียง 15 นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่ถึงสถานที่นัดหมายรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ (เช่น หากรถเข้ารับถึงที่นัดหมายเวลา 11.00 น. จะทำการรอถึง 11.15 น. หรือตามความเหมาะสมของปริมาณสินค้า)
 4. บริษัทจะเข้ารับสินคัาตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ไม่สามารรับนอกเวลาที่กำหนดได้
 5. ค่าบริการเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ กล่องละ 50 บาท/กล่อง และ 20 กล่องขึ้นไปเข้ารับสินค้าฟรี  ในกรณีที่มีจำนวน 11-19 กล่อง คิดค่าบริการ 500 บาท
 6. พื้นที่ให้บริการรถเข้ารับสินค้า มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,ปทุมธานี,นนทบุรี  

(ในกรณีให้เข้ารับในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

บริการจองรถเข้ารับสินค้าทั่วไป
 1. การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้าทั่วไป ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
 2.  การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้าทั่วไป สามารถจองภายในวันเวลาไม่เกิน 10:00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
 3. ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนรถรับสินค้าเข้าถึงสถานที่รับสินค้า
 4. รถเข้ารับสินค้าจะทำการรอรับสินค้า เพียง 15 นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่ถึงสถานที่นัดหมายรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ (เช่น หากรถเข้ารับถึงที่นัดหมายเวลา 11:00 น. จะทำการรอถึง 11:15 น. หรือตามความเหมาะสมของปริมาณสินค้า)
 5. บริษัทจะเข้ารับสินคัาตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ไม่สามารรับนอกเวลาที่กำหนดได้
 6. ค่าบริการเข้ารับสินค้าควบทั่วไป กล่องละ 30 บาท/กล่อง และ 50 กล่องขึ้นไปเข้ารับสินค้าฟรี ในกรณีที่มีจำนวน 11-49 กล่อง คิดค่าบริการ 500 บาท
 7. พื้นที่ให้บริการรถเข้ารับสินค้า มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,ปทุมธานี,นนทบุรี  

(ในกรณีให้เข้ารับในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

9. การชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่าย

 1. อัตราค่าขนส่งและค่าบริการ ขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก ปริมาตร และรูปแบบการขนส่ง ตามวิธีการกำหนดไว้ในใบเสนอราคา
 2. ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งอันเนื่องจากเหตุตามข้อ 9.1 เปลี่ยนแปลงไป
 3. หากผู้รับสินค้าปฏิเสธ หรือไม่ปรากฎผู้รับสินค้า ผู้ส่งสินค้าตกลงให้บริษัทนำสินค้ากลับมาส่งยังที่อยู่ของผู้ส่งสินค้าที่ระบุไว้ใบนำส่ง พร้อมชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. กรณีบริษัทถูกปรับหรือต้องรับผิดอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้ายินยอมรับผิดชอบทั้งหมด

10.ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขนส่ง และค่าธรรมเนียมเพิ่ม

 1. ชดใช้ค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย ล่าช้าจากการขนส่งหรือการควบคุมอุณหภูมิ(การรับประกันการควบคุมอุณหภูมิ เฉพาะบริการบรรจุหีบห่อพร้อมส่งและขนส่งรถเย็นควบคุมอุณภูมิโดยกล่องกระดาษ)
 2. นอกจากที่ระบุในข้อ 6.2 บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้า หากความสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทและ/หรือผู้นำส่งสินค้า โดยสินค้าทุกชิ้นมี ความคุ้มครองไม่เกิน 3,000 บาท/กล่อง ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความเป็นจริง และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการรับสินค้า หากกล่องสินค้ามีการชำรุด แตกหัก ฝาเปิด ระยะเวลาในการยื่นข้อเรียกร้องสิทธิ์ สินค้าเสียหายหลังจากได้รับสินค้า 1 วันทำการ สินค้าสูญหายหลังจากกำหนดการรับสินค้า 7 วันทำการ และลูกค้าต้องส่งเอกสารภายใน 7 วันหลังจากทราบว่าสินค้าสูญหาย
 3. กรณีสินค้าที่ได้รับการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนซาก
 4. การลงชื่อรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกรณี
 1. กรณีที่ผู้ส่งสินค้าต้องการให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งเต็มตามมูลค่าของสินค้า ผู้ส่งสินค้าจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบ ณ จุดที่ให้บริการขนส่ง ทั้งนี้ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มให้แก่บริษัทในอัตราตามที่บริษัทกำหนด
 2. กรณีที่ผู้ส่งสินค้าได้เอาประกันภัยสินค้าไว้กับผู้รับประกันภัย และผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่ผู้ส่งสินค้าครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในข้อ 10.2 ผู้ส่งสินค้าย่อมขาดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาจากบริษัท และหากจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยชดใช้ให้แก่ผู้ส่งสินค้ามีจำนวนเงินสูงกว่าที่กำหนดในข้อ 10.2 ผู้รับประกันภัยของผู้ส่งสินค้าย่อมรับช่วงสิทธิในอันที่จะเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ได้ไม่เกินกว่าที่ผู้ส่งสินค้ามีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทดังระบุในข้อ 10.2
 3. ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยของผู้ส่งสินค้าทราบถึงข้อจำกัดความรับผิดและการรับช่วงสิทธิสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ระบุในข้อ 10.2 และ 10.6

11. การยื่นข้อเรียกร้องสิทธิ

 1. ระยะเวลาในการยื่นข้อเรียกร้องสิทธิ์ สินค้าเสียหายหลังจากได้รับสินค้า 1 วันทำการ สินค้าสูญหายหลังจากกำหนดการรับสินค้า 7 วันทำการ และลูกค้าต้องส่งเอกสารภายใน 7 วันหลังจากทราบว่าสินค้าสูญหาย
 2. จำกัดหนึ่งข้อร้องเรียนต่อหนึ่งใบนำส่ง ความคุ้มครองไม่เกิน 3,000 บาท/กล่อง
 3. การชดเชยค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าจากการขนส่ง จะจ่ายค่าชดเชยเฉพาะค่าสินค้าไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าเสียโอกาสทุกกรณี
 4. หากต้องการเรียกร้องในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายกับสินค้า ผู้ส่งสินค้าต้องยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อแผนกเคลมสินค้า ผ่านช่องทางอีเมลล์ 1.ck1@iel.co.th 2. ck2@iel.co.th  3. ck3@iel.co.th 4. ck4@iel.co.th 5. payung@iel.co.th
 5. ผู้ส่งสินค้าต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้  
  • จดหมายเรียกร้องค่าเสียหาย/วันที่ส่งสินค้า/เลขที่ใบนำส่ง
  • หลักฐานการซื้อขายสินค้า
  • หลักฐานเอกสารที่แสดงมูลค่า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จแจ้งหนี้ บันทึกการทำธุรกรรมของธนาคาร
  • ในกรณีที่สินค้าเสียหาย ผู้ส่งสินค้าต้องแนบรูปภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหายมาด้วย
  • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับคนที่ไม่เป็นชาวไทย)
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนชดเชยค่าเสียหายคืน และเบอร์โทรเพื่อแจ้งยอดโอนทาง SMS

12.สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ

 1. กรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากทางบริษัท อาทิ เกิดจาก ผู้ส่งสินค้า ผู้นำส่งสินค้า ผู้รับสินค้า และหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 2. เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม) รัฐประหาร การก่อกบฎ การปฎิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกระกัน เหตุระเบิด รวมถึงการยึดสินค้า ภัยพิบัติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ) 
 3. ความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของสินค้าอื่น