Paste this code as high in the of the page as possible:

Terms and Conditions

Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง

1.คำจำจัดความ

 1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับ – ส่งสินค้าและให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับสินค้าและผู้ให้บริการร่วม
 2. “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ส่งสินค้าต้นทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
 3. “ผู้นำส่งสินค้า” หมายถึง บุคคลที่ไม่เป็นผู้ส่งสินค้าต้นทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
 4. “ผู้รับสินค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้รับสินค้าปลายทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
 5. “สินค้า” หมายถึง สิ่งของที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าจัดเตรียม เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยบริษัท
 6. “กล่อง” หมายถึง วัตถุสิ่งของที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่ง และเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นมัด ห่อ หีบ ลัง ฯลฯ และยังใช้เป็นหน่วยนับในการคิดค่ารับจ้างขนส่งอีกด้วย
 7. “การคำนวณความเสียหาย” หมายถึง การนับจำนวนชิ้นของสินค้ากรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายโดยให้คำนวณจากกล่องซึ่งเป็นหน่วยนับในการคิดค่าบริการ และคิดจากมูลค่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินความรับผิดที่ผู้ส่งสินค้าและบริษัทได้ตกลงกันไว้
 8. “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึง ใบตราหรือเอกสารที่ทางบริษัทออกให้แก่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้ากับบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า
 9. “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการรับ – ส่งสินค้า, บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง, ส่งสินค้าที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าตกลงยินยอม ตามที่บริษัทเรียกเก็บ
 10. “ค่าธรรมเนียมเพิ่ม” หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า มีความประสงค์ที่จะชำระเพิ่มเติมในอัตราตามที่บริษัทกำหนดเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดแก่สินค้าระหว่างการขนส่งเต็มตามมูลค่าของสินค้า
 11. “ตัวแทนรับสินค้า” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทในการให้บริการรับสินค้า จากผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. การยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข

เมื่อใช้บริการของบริษัทหรือส่งมอบสินค้าให้บริษัท ผู้ส่งสินค้าได้ศึกษาเงื่อนไขของบริการทั้งหมด และได้ตกลงยอมรับซึ่งเงื่อนไขการบริการของบริษัท
บริการขนส่งประเภทควบคุมอุณหภูมิ
1. บริการขนส่งสินค้า “แช่เย็น” (Chilled ) ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส  
2. “แช่แข็ง” (Frozen) ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส
รายละเอียดประเภทบริการ ดังต่อไปนี้
บริการส่งสินค้าทั่วไป (Ambient)
1. บริการขนส่งสินค้าทั่วไป (Normal / Express Delivery)
2. บริการขนส่งผัก-ผลไม้ (Fruit Delivery)
บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิ (Cold Chain)
3. บริการแพ็คพร้อมส่ง (Inter Pack)
4. บริการขนส่งกล่องโฟม (Inter Foam)
5. บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น (Inter Cool)
ศึกษาข้อมูลบริการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.iel.co.th ของบริษัทแล้ว และได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้าและบุคคลอื่นใดที่มีหรืออ้างว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้า ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข
รายละเอียดประเภทบริการ ดังต่อไปนี้

3. สินค้าต้องห้าม

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามส่ง
3.1 สิ่งผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท
3.2 อาวุธทุกชนิด เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด รวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตราย ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตจากทางราชการหรือไม่ก็ตาม
3.3 สิ่งเสพติด
3.4  กัญชา/กัญชง ที่ไม่ผ่านการแปรรูป ทุกส่วนของพืชกัญชาและกัญชงทั้งสดและแห้ง
3.5 เค้กแต่งหน้าทรงสูง
3.6 ส่วนประกอบต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
3.7 สิ่งลามกอนาจาร
3.8 สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
3.9 สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
3.10  ซากสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ และซากพืช เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.11    พันธุ์พืชทุกชนิด ต้นไม้ ดอกไม้
3.12     สิ่งโสโครกหรือมีพิษ สารเคมี วัตถุไวไฟ
3.13     จดหมายและเอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ / เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน พันธบัตร ธนบัตร(เงินตราทุกสกุล) เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตและใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล / จดหมายและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
3.14     เครื่องประดับ อัญมณี ทองรูปพรรณ
3.15     สินค้าที่มีมูลค่าทางจิตใจต่อสังคม เช่นพระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ฯลฯ
3.16     เครื่องแก้ว เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักร จักรยานยนต์ แบตเตอร์รี่น้ำ น้ำกลั่น โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นกระจก กระจก โต๊ะไม้ หินอ่อน หลอดไฟ  สินค้าที่มีส่วนประกอบของแก้ว กระจก หรือสามารถแตกได้

4. สินค้าที่ส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหาย

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหายและผู้ส่งสินค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
4.1    สินค้าหรืออาหารที่หมดอายุภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้ส่งทำการจัดส่งสินค้าให้กับทางบริษัท
4.2    สินค้าหรืออาหารที่มีความอ่อนตัว และต้องการให้คงรูปไม่เสียทรง
4.3    สินค้าที่บรรจุในขวดแก้ว
4.4    สินค้าหรืออาหารที่บรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเสียหาย
4.5    สินค้าที่ลูกค้าบรรจุหีบห่อมาเองภายในกล่องโฟม โดยใช้วัสดุทำความเย็นไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
4.6    คูปอง บัตรกำนัล และบัตรสมนาคุณ (ไม่คุ้มครองความเสียหาย และสูญหายทุกกรณี)
4.7   ใบกระท่อม ที่ไม่ผ่านการแปรรูป ทุกส่วนของพืช (ไม่คุ้มครองความเสียหาย และสูญหายทุกกรณี)
4.8   เค้กแต่งหน้าทั่วไป    
4.9  เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง

5. การจัดส่งสินค้า

5.2 การจัดส่งสินค้าจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับสินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า และจำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้รับสินค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง
5.3 ในกรณีผู้รับไม่พร้อมรับสินค้า ทางบริษัทจะทำการติดต่อผู้รับ และต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้รับสินค้า ทางบริษัทอาจจัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ สถานที่อยู่ หรือภูมิลำเนาของผู้รับสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า (เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น) หรืออาจจัดส่งพื้นที่รับของส่วนกลาง เช่น สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริการ ฝ่ายต้อนรับ ณ สถานที่อยู่หรือภูมิลำเนาของผู้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัย บริษัทจะไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่อื่นที่ซึ่งไม่มีผู้รับสินค้า แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่ง/ผู้นำส่ง หากผู้รับยืนยันในการฝากสินค้าเพื่อจัดส่งกับบุคคลอื่นและมีการลงชื่อรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า จะถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี
5.4 บริษัทอาจปฏิเสธการส่งสินค้า แม้ว่าจะมีการรับมอบบรรจุภัณฑ์ไว้แล้วก็ตาม และจะทำการส่งสินค้าคืนให้แก่ทางผู้ส่ง และในกรณีที่มีความจำเป็น หรือฝ่าฝืนข้อตกลง บริษัทสามารถทำลายสินค้าได้ โดยจะแจ้งให้ทางผู้ส่งทราบโดยเร็ว

6.การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ

6.1   อันเกิดจากเหตุผลต่างๆ จากทางผู้ส่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า เช่น
6.1.1 เนื่องจากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ หรือบอกตำแหน่งของผู้รับสินค้าได้
6.1.2 ผู้รับสินค้าเลื่อนกำหนดการรับสินค้า
6.1.3 ตำแหน่งที่อยู่ปลายทางผิด
6.1.4 ประมาณวันที่จัดส่ง กรณีที่การจัดส่งไม่สำเร็จในครั้งแรก เราจะจัดส่งสินค้าซ้ำอีก 2 ครั้ง ภายใน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6.1.5 กรณีที่ข้อมูลของผู้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะพักสินค้าไว้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าภายใน 7 วัน (หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด)
6.1.6 บริษัทไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ในกรณีที่เกิดจากผู้รับ เช่น เลื่อนการรับสินค้า ติดต่อไม่ได้  ไม่พบลูกค้าตามที่อยู่
6.1.7 บริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการบรรจุหีบห่อสินค้าและค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Re-Pack) ค่าบริการ “แช่เย็น” (Chilled) 50 บาท/กล่อง/วัน “แช่แข็ง” (Frozen) 100 บาท/กล่อง/วัน สำหรับบริการแพร้อมส่ง (Inter Pack) และ บริการขนส่งกล่องโฟม (Inter Foam) หรือ ค่ารับฝาก 50 บาท/กล่อง/วัน สำหรับบริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น (Inter Cool) กับผู้ส่ง
กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า
บริษัทจะทำการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้า และเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนสินค้านั้นเท่ากับขาไป กรณีผู้ส่งปฎิเสธการรับสินค้าคืน หรือไม่มารับสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังติดต่อประสานงานกับผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจัดการสินค้าตามสมควร
6.2 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง และโดยอ้อมของสินค้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการขนส่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รถขนส่งเสีย, ประสบอุบัติเหตุ, ประสบภัยธรรมชาติ, เหตุจลาจล, การประท้วง และนัดหยุดงาน ฯลฯ
6.3 การจัดส่งล่าช้า สำหรับประเภทสินค้าที่เป็นอาหาร ผลไม้ หากทางบริษัทใช้เวลาในการจัดส่งเกินกว่าวันกำหนดการจัดส่งโดยประมาณ บริษัทจะไม่รับประกันความสดใหม่ของสินค้า เว้นแต่เป็นกรณีสินค้าเน่าเสีย
*หมายเหตุ อ้างอิงข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีที่สินค้าเน่าเสียชัดเจน และจะต้องไม่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วเรียกร้องความเสียหายภายหลัง

7. การส่งสินค้าไม่ได้ หรือการส่งคืน

7.1 การส่งสินค้าที่ได้รับการระบุว่าไม่สามารถส่งได้ ซึ่งอาจจะเกิดจาก ผู้ส่งสินค้าขอยกเลิกในการส่ง หรือขอให้ส่งคืนสินค้า
7.2 สินค้าที่ไม่สามารถส่งได้และต้องส่งคืนไปยังผู้ส่งสินค้า โดยทางผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน หากไม่มีผู้รับ บริษัทจะทำการจัดการตามนโยบายบริษัท
7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่มีการชำระแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.4 เมื่อมีการส่งสินค้าคืน หากสินค้าส่งกลับมายังศูนย์ต้นทางที่ผู้ส่งสินค้าใช้บริการทางบริษัทจะติดต่อผู้ส่งสินค้าในวันที่สินค้ามาถึง ซึ่งผู้ส่งสินค้าสามารถมารับสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทหากไม่มารับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะทำการจัดการตามนโยบายบริษัท

8. การใช้บริการเรียกรถรับสินค้า

บริการจองรถเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

8.1 การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้า ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
8.2 ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนรถรับสินค้าเข้าถึงสถานที่รับสินค้า
8.3 รถเข้ารับสินค้าจะทำการรอรับสินค้า เพียง 15 นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่ถึงสถานที่นัดหมายรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ (เช่น หากรถเข้ารับถึงที่นัดหมายเวลา 11.00 น. จะทำการรอถึง 11.15 น. หรือตามความเหมาะสมของปริมาณสินค้า
8.4 บริษัทจะเข้ารับสินค้าตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ไม่สามารถรับนอกเวลาที่กำหนดได้
8.5 ค่าบริการเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ กล่องละ 50 บาท/กล่อง และ 20 กล่องขึ้นไปเข้ารับสินค้าฟรี ในกรณีที่มีจำนวน 11-19 กล่อง คิดค่าบริการต่อครั้ง 500 บาท
8.6 พื้นที่ให้บริการรถเข้ารับสินค้า มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรสาคร
(ในกรณีให้เข้ารับในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

บริการจองรถเข้ารับสินค้าทั่วไป

8.7 การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้าทั่วไป ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
8.8 การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้าทั่วไป สามารถจองภายในวันเวลาไม่เกิน 10:00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
8.9 ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนรถรับสินค้าเข้าถึงสถานที่รับสินค้า
8.10 รถเข้ารับสินค้าจะทำการรอรับสินค้า เพียง 15 นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่ถึงสถานที่นัดหมายรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ (เช่น หากรถเข้ารับถึงที่นัดหมายเวลา 11:00 น. จะทำการรอถึง 11:15 น. หรือตามความเหมาะสมของปริมาณสินค้า)
8.11 บริษัทจะเข้ารับสินค้าตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ไม่สามารรับนอกเวลาที่กำหนดได้
8.12 ค่าบริการเข้ารับสินค้าทั่วไป กล่องละ 50 บาท/กล่อง และ 50 กล่องขึ้นไปเข้ารับสินค้าฟรี ในกรณีที่มีจำนวน 11-49 กล่อง คิดค่าบริการต่อครั้ง 500 บาท
8.13 พื้นที่ให้บริการรถเข้ารับสินค้า มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรสาคร (ในกรณีให้เข้ารับในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

9. การชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่าย

9.1 อัตราค่าขนส่งและค่าบริการ ขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก ปริมาตร และรูปแบบการขนส่ง ตามวิธีการกำหนดไว้ในใบเสนอราคา
9.2 ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งอันเนื่องจากเหตุตามข้อ 9.1 เปลี่ยนแปลงไป
9.3 หากผู้รับสินค้าปฏิเสธ หรือไม่ปรากฎผู้รับสินค้า ผู้ส่งสินค้าตกลงให้บริษัทนำสินค้ากลับมาส่งยังที่อยู่ของผู้ส่งสินค้าที่ระบุไว้ใบนำส่ง พร้อมชำระค่าขนส่ง ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.4 กรณีบริษัทถูกปรับหรือต้องรับผิดอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้ายินยอมรับผิดชอบทั้งหมดในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมไปถึงค่าปรับต่างๆในความเสียหายนั้นๆ

10.ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขนส่ง และค่าธรรมเนียมเพิ่ม

10.1 ชดใช้ค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือการควบคุมอุณหภูมิ (การรับประกันการควบคุมอุณหภูมิ เฉพาะบริการบริการแพ็คพร้อมส่ง (Inter Pack) และ บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น (Inter Cool)
10.2 นอกจากที่ระบุในข้อ 6.2 บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้า หากความสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท และ / หรือผู้นำส่งสินค้าโดยสินค้าทุกชิ้นมี ความคุ้มครองไม่เกิน 3,000 บาท / กล่อง ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความเป็นจริง และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

*หมายเหตุ อ้างอิงการยื่นเรียกร้องสิทธิ ในข้อ 11 เกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นเรียกร้องสิทธิความคุ้มครอง

10.3 กรณีสินค้าที่ได้รับการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนซาก
10.4 การลงชื่อรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี และไม่สามารถหักกลบ ทำคืนค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง รวมไปถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จ่ายเพื่อให้พัสดุส่งได้ โดยให้ถือว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบในสภาพสมบูรณ์
10.5 กรณีที่ผู้ส่งสินค้าต้องการให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งเต็มตามมูลค่าของสินค้า ผู้ส่งสินค้าจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบ ณ จุดที่ให้บริการขนส่ง ทั้งนี้ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มให้แก่บริษัทในอัตราตามที่บริษัทกำหนด
10.6 กรณีที่ผู้ส่งสินค้าต้องการให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งตามวิธีการคำนวณความเสียหายในจำนวนที่มากกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 10.2 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อกล่อง ผู้ส่งสินค้าจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบความประสงค์และแจ้งมูลค่าของสินค้าที่ให้บริษัททำการขนส่ง โดยต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดดังนี้
10.6.1 ผู้ส่งสินค้าแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในใบกำกับรายการสินค้าที่มาส่ง (Manifest)
10.6.2 ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.25 ของมูลค่าสินค้า
10.6.3 กล่องบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในกล่อง
10.6.4 พัสดุต้องเป็นสินค้ามือ 1 เท่านั้น
10.6.5 ใบเสร็จต้องเป็นใบกำกับภาษี อายุไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

10.7 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าได้เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากการเสียหายหรือสูญหายของสินค้า และบริษัทได้ชำระให้แก่ผู้ส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 หรือ 10.6 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการระงับข้อพิพาทอันจะเป็นผลให้ผู้ส่งสินค้าและบริษัทรับประกันภัยของผู้ส่งสินค้า (ถ้ามี) ขาดสิทธิเรียกร้องอย่างใด ๆ ต่อบริษัท
10.8 กรณีที่ผู้ส่งสินค้าได้เอาประกันภัยสินค้าที่ให้บริษัททำการขนส่งไว้กับบริษัทรับประกันภัย ให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่งสินค้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงข้อจำกัดความรับผิดและการรับช่วงสิทธิสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ระบุ. . ในข้อ 10.2 10.6 และ 10.7

11. การยื่นข้อเรียกร้อง

11.1 ผู้รับสินค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับสินค้า หากกล่องสินค้ามีการชำรุด แตกหัก ฝาเปิด โดยแจ้งพนักงานจัดส่งทันทีและไม่ควรเซ็นรับสินค้า รวมถึงแจ้งผู้ส่งสินค้าต้นทางให้ทำการยื่นข้อเรียกร้องสิทธิ์ กรณีสินค้าเสียหายจะต้องแจ้งคำร้องนับจากวันที่มีการนำส่งสินค้าหรือหลังจากที่มีการปฏิเสธการรับสินค้าภายใน 1 วันทำการ
11.2 กรณีสินค้าสูญหาย แบ่งเป็น 2 ประเภท
11.2.1 สินค้าประเภทอาหาร ของกิน ของสด ผัก-ผลไม้ สามารถแจ้งเรืองเรียกร้องสิทธิ์ได้หากสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหวนับตั้งแต่วันที่กำหนดส่งแต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการจัดส่ง
11.2.2 สินค้าทั่วไป สามารถแจ้งเรื่องเรียกร้องสิทธิ์ได้หากสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหวไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการจัดส่ง
กรณีที่ทราบว่าสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารในการเรียกร้องสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการแจ้งคำร้อง และหลังจากบริษัทร้องขอเอกสารประกอบการพิจารณา หากเอกสารไม่ครบหรือไม่ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายต่อไป

***หมายเหตุ อ้างอิงข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีสินค้าเน่าเสียชัดเจน และจะต้องไม่มีการเซ็นรับสินค้า และอ้างอิงข้อ 10.4 การลงชื่อรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า จะถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี
11.3 จำกัดหนึ่งข้อร้องเรียนต่อหนึ่งใบนำส่ง ความคุ้มครองไม่เกิน 3,000 บาท/กล่อง
11.4 การชดเชยค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าจากการขนส่งอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าอย่างชัดเจน จะจ่ายค่าชดเชยเฉพาะค่าสินค้าไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าเสียโอกาสทุกกรณี
11.5 หากต้องการเรียกร้องในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายกับสินค้า ผู้ส่งสินค้าต้องยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท ดังนี้
11.5.1 กรณีสินค้าเป็น อาหาร ของกิน ของสด
ขั้นตอนการเคลมสินค้า
11.5.1.1 ลูกค้ากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการเคลมสินค้า ใน Google Form
11.5.1.2 ทางแผนกเคลมจะเร่งดำเนินการตอบกลับลูกค้าภายใน 7 วัน
11.5.1.3 ลูกค้าแนบไฟล์เอกสารประกอบการเคลมได้ที่ Google Form เอกสารสารประกอบดังนี้
– แบบฟอร์มจดหมายการเรียกร้องค่าเสียหาย (Google Form ที่นี่)
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (หากเป็นในนามบริษัท ใช้เป็นหนังสือรับรองบริษัท)
– สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (หากเป็นในนามบริษัท ใช้เป็นตราประทับบริษัท)
– ใบแสดงราคาสินค้า เช่น หลักฐานการซื้อขายพร้อมบันทึกการทำธุรกรรมของธนาคาร , ใบเสร็จ
– รูปภาพความเสียหายของสินค้า (จำเป็น) กรณีสินค้าสูญหายไม่ต้องแนบ
11.5.1.4. ผลพิจารณาจะทราบหลังจากตอบกลับลูกค้าไม่เกิน 7 วันทำการ
11.5.1.4.4.1 หากผลพิจารณาไม่ผ่านเงื่อนไขเคลมสินค้า แผนกเคลมจะแจ้งผลให้ทราบทางเมลพร้อมชี้แจงสาเหตุการปฏิเสธ
11.5.1.4.4.2 หากผลพิจารณาการเคลมผ่านเงื่อนไขเคลมสินค้า แผนกเคลมจะแจ้งผลให้ทราบทางเมล
11.5.1.4.4.3 วันที่ได้รับเงินคิน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบ และยืนยันกลับทางเมล ไม่เกิน 14 วันทำการ ลูกค้าจะได้รับการโอนคืนยอดชดเชยการเคลมสินค้า
หมายเหตุ : แจ้งส่งคำร้องภายใน 7 วันหลังจากทราบเรื่อง
: กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถพิจารณาเคลมสินค้าได้
: หากเอกสารไม่ครบจะไม่สามารถดำเนินการ เพื่อยื่นขออนุมัติได้)
: กรณีลูกค้าประสงค์ให้ฝ่ายเคลมพิจารณาเคลมสินค้าแล้ว การคืนซากจะสงวนสิทธิ์ในการคืน โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหาร ของกิน ของสด หรือสินค้าที่เสี่ยงเน่าเสีย

11.5.2 กรณีสินค้าทั่วไป

 • แผนกเคลมสินค้าทั่วไป ติดต่อหาผู้ส่งสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ / เมล หลังทราบเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ
 • กรณีสินค้าสูญหาย แจ้งเรื่องติดต่อกลับผู้ส่งสินค้าภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลูกค้าจัดส่งกับบริษัท
 • กรณีสินค้าเสียหาย แจ้งเรื่องติดต่อกลับผู้ส่งสินค้าภายใน 1 วัน นับจากวันที่ทราบเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ
 • ผู้ส่งสินค้าต้องแนบเอกสารเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
  – จดหมายเรียกร้องค่าเสียหาย/วันที่ส่งสินค้า/เลขที่ใบนำส่ง
  – ใบแสดงราคาสินค้า เช่น หลักฐานการซื้อขายพร้อมบันทึกการทำธุรกรรมของธนาคาร , ใบเสร็จ
  – กรณีที่สินค้าเสียหาย ผู้ส่งสินค้าต้องแนบรูปภาพสินค้าที่ได้รับความเสียหายมา
  – สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
  – หน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนชดเชยค่าเสียหายคืน และเบอร์โทรเพื่อแจ้งยอดโอนทาง SMS
  – ผู้ส่งสินค้า แนบเอกสารตามคำร้อง ผ่านช่องทางเมล th.iel.ck@iel.co.th
  – ระยะเวลาการชดเชยค่าเสียหายไม่เกิน 30 วันทำการ (นับจากลูกค้าส่งเอกสารครบ)

12.สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท

12.1 กรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากทางบริษัทอาทิ เกิดจาก ผู้ส่งสินค้า ผู้นำส่งสินค้า ผู้รับสินค้า และหน่วยงานราชการ เป็นต้น
12.2 เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม) รัฐประหาร การก่อกบฎ การปฎิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด รวมถึงการยึดสินค้า ภัยพิบัติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ)
12.3 ความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของสินค้าอื่น

13. การส่งสินค้าข้ามเกาะ

การจัดส่งสินค้าข้ามเกาะ อ้างอิงตามบริการ และวันที่สามารถใช้บริการได้ รายละเอียดดังนี้

 1. บริการขนส่งสินค้าทั่วไป Normal/Express Delivery ลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะยาว เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกลาง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกวัน
 2. บริการขนส่งผัก-ผลไม้ Fruit Delivery ลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะยาว เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกลาง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกวัน
 3. บริการแพ็คพร้อม Inter Pack รับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์
  สำหรับสินค้าข้ามภาครับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์)สามารถจัดส่งข้ามเกาะได้ดังต่อไปนี้ เกาะช้าง เกาะลันตา เกาะสมุย และพงัน
 4. บริการขนส่งกล่องโฟม Inter Foam รับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์
  สำหรับสินค้าข้ามภาครับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์)สามารถจัดส่งข้ามเกาะได้ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะยาว เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกลาง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
 5. บริการขนส่งกล่องกระดาษ Inter Cool รับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์
  สำหรับสินค้าข้ามภาครับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์)สามารถจัดส่งข้ามเกาะได้ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ เกาะช้าง เกาะลันตา และเกาะสมุย