Paste this code as high in the of the page as possible:

Terms and Conditions

Terms and Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง

1.คำจำกัดความ
1.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับ – ส่งสินค้าและให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับสินค้าและผู้ให้บริการร่วม
1.2 “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ส่งสินค้าต้นทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
1.3 “ผู้นำส่งสินค้า” หมายถึง บุคคลที่ไม่เป็นผู้ส่งสินค้าต้นทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
1.4 “ผู้รับสินค้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้รับสินค้าปลายทางที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า
1.5 “สินค้า” หมายถึง สิ่งของที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าจัดเตรียม เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทฯ
1.6 “กล่อง” หมายถึง วัตถุสิ่งของที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่ง และเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นมัด ห่อ หีบ ลัง ฯลฯ และยังใช้เป็นหน่วยนับในการคิดค่ารับจ้างขนส่งอีกด้วย
1.7 “การคำนวณความเสียหาย” หมายถึง การนับจำนวนชิ้นของสินค้ากรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายโดยให้คำนวณจากกล่องซึ่งเป็นหน่วยนับในการคิดค่าบริการ และคิดจากมูลค่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินความรับผิดที่ผู้ส่งสินค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงกันไว้
1.8 “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึง ใบตราหรือเอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้ากับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า
1.9 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการรับ – ส่งสินค้า, บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนส่ง, ส่งสินค้าที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าตกลงยินยอม ตามที่บริษัทฯ เรียกเก็บ
1.10 “ค่าธรรมเนียมเพิ่ม” หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า มีความประสงค์ที่จะชำระเพิ่มเติมในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดแก่สินค้าระหว่างการขนส่งเต็มตามมูลค่าของสินค้า
1.11 “ตัวแทนรับสินค้า” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในการให้บริการรับสินค้า จากผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. การยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข

เมื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือส่งมอบสินค้าให้บริษัทฯ ผู้ส่งสินค้าได้ศึกษาเงื่อนไขของบริการทั้งหมด และได้ตกลงยอมรับ รวมถึงผู้ส่งได้ให้ข้อมูลกับผู้รับปลายทางได้อ่านอย่างเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเงื่อนไขการบริการของบริษัทฯ รายละเอียดประเภทบริการ ดังต่อไปนี้

บริการส่งสินค้าทั่วไป (Ambient)
1. บริการขนส่งสินค้าทั่วไป (Normal / Express Delivery)
2. บริการขนส่งผัก-ผลไม้ (Fruit Delivery)

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)
3. บริการแพ็คพร้อมส่ง (Inter Pack)
4. บริการขนส่งกล่องโฟม (Inter Foam)
5. บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น (Inter Cool )

อุณหภูมิสำหรับบริการขนส่งประเภทควบคุมอุณหภูมิ
1. บริการขนส่งสินค้า “แช่เย็น” (Chilled ) ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 
2. บริการขนส่งสินค้า “แช่แข็ง” (Frozen) ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส
3. บริการขนส่งสินค้า ควบคุมอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส  (เฉพาะสินค้าที่เป็นยาเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์)
ศึกษาข้อมูลบริการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.iel.co.th ของบริษัทฯ แล้ว และได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้าและบุคคลอื่นใดที่มีหรืออ้างว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้า

3. สินค้าต้องห้าม รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามส่ง

3.1 สิ่งผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมายทุกประเภท
3.2 อาวุธทุกชนิด เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด รวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตราย ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตจากทางราชการหรือไม่ก็ตาม
3.3 สิ่งเสพติด
3.4 กัญชา/กัญชง ที่ไม่ผ่านการแปรรูป ทุกส่วนของพืชกัญชาและกัญชงทั้งสดและแห้ง
3.5 ใบกระท่อมที่ผ่านการแปรรูปทุกส่วนของพืช ทั้งในรูปแบบ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ยารักษาโรค
3.6 เค้กแต่งหน้าทรงสูง
3.7 ส่วนประกอบต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
3.8 สิ่งลามกอนาจาร
3.9  สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์
3.10 สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
3.11 ซากสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ และซากพืช เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.12 พันธุ์พืชทุกชนิด ต้นไม้ ดอกไม้
3.13 สิ่งโสโครกหรือมีพิษ สารเคมี วัตถุไวไฟ
3.14 จดหมายและเอกสารสำคัญทางราชการ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ฯลฯ / เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน พันธบัตร ธนบัตร(เงินตราทุกสกุล) เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตและใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล / จดหมายและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
3.15 เครื่องประดับ อัญมณี ทองรูปพรรณ
3.16 สินค้าที่มีมูลค่าทางจิตใจต่อสังคม เช่นพระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ฯลฯ
3.17 เครื่องแก้ว เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักร จักรยานยนต์ แบตเตอร์รี่น้ำ น้ำกลั่น โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นกระจก กระจก โต๊ะไม้ หินอ่อน หลอดไฟ  สินค้าที่มีส่วนประกอบของแก้ว หรือสามารถแตกได้

4.สินค้าที่ส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหาย

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองความเสียหายและผู้ส่งสินค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

4.1 สินค้าหรืออาหารที่มีอายุน้อยกว่า 3 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งทำการจัดส่งสินค้าให้กับทางบริษัทฯ
4.2 สินค้าหรืออาหารที่มีความอ่อนตัว และต้องการให้คงรูปไม่เสียทรง รวมถึงสินค้าที่เสี่ยงต่อความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องที่เกิดจากตัวสินค้าเอง
4.3 เค้กแต่งหน้าทั่วไป
4.4 สินค้าที่เป็นผักผลไม้เปลือกบาง อาทิ สตรอว์เบอร์รี เชอร์รี่ องุ่น มะเขือเทศ บร็อคโคลี่ ผักกาด เห็ด ฯลฯ
4.5 สินค้าที่บรรจุในขวดแก้ว
4.6 บริการที่ไม่เหมาะสมกับตัวสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวสินค้า รวมถึงสินค้าที่บรรจุลงสภาพกล่องไม่สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอก กล่องบวม ประดิษฐ์ดัดแปลง หรือปิดฝาไม่สนิท ที่ไม่เหมาะสมกับการจัดส่งสินค้า
4.7 สินค้าที่ลูกค้าบรรจุหีบห่อมาเองภายในกล่องโฟม โดยใช้วัสดุทำความเย็นไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
4.8 คูปอง บัตรกำนัล และบัตรสมนาคุณ (ไม่คุ้มครองความเสียหาย และสูญหายทุกกรณี)
4.9 ใบกระท่อม ที่ไม่ผ่านการแปรรูป ทุกส่วนของพืช (ไม่คุ้มครองความเสียหาย และสูญหายทุกกรณี)
 4.10  เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง

5. สินค้าที่ส่งได้ แต่ต้องมีใบอนุญาต หรือใบกำกับภาษี

5.1  สินค้าแปรรูปที่มีกัญชา / กัญชง เป็นส่วนประกอบทั้งในรูปแบบ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ยา รักษาโรค จะต้องมีใบอนุญาต ตัวอย่างตาม เอกสารแนบท้ายที่ 2
5.2  สินค้าประเภทยาแก้ไอ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ในขั้นตอนการขนส่งไปนอกสถานที่ จะสามารถจัดส่งไปยังปลายทางได้ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิตเท่านั้น และผู้จัดส่ง (ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น) ต้องจัดเตรียมสำเนาเอกสารกำกับการขนส่งยาเสพติดให้โทษนั้น เพื่อการตรวจสอบการขนส่ง โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนยาเสพติดให้โทษ วันเดือนปี การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ และระบุผู้รับปลายทางที่ชัดเจน สำหรับลูกค้าในนามบุคคล บริษัทฯ งดรับสินค้าประเภทยาแก้ไอ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ทุกกรณี
5.3 สินค้าประเภทสุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ห้ามขนส่งสุรา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 จากเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเท่านั้น ผู้จัดส่งสินค้า หรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนําใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 แสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อขนส่งสินค้า ตัวอย่างตาม เอกสารแนบท้ายที่ 3
5.4 สินค้าประเภทบุหรี่ยาสูบ และบุหรี่ไฟฟ้า
               5.4.1 สินค้าประเภทบุหรี่ยาสูบ ผู้จัดส่งสินค้าจะต้องแสดงใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการจัดส่งสินค้า หากกรณีไม่แสดงใบกำกับภาษี บริษัทฯ งดรับสินค้าประเภทดังกล่าว ทุกกรณี
               5.4.2 สินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง บารากู่ไฟฟ้า ซิการ์ไฟฟ้า ปากกาสเปรย์ เครื่องทำไอระเหยส่วนบุคคลแบบเติมได้ขั้นสูง และไปป์ไฟฟ้า ตลอดจนส่วนประกอบ ของเหลว เจล ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม บริษัทฯ งดรับสินค้าประเภทดังกล่าว ทุกกรณี (อ้างอิงตามข้อ 3.7 สินค้าต้องห้าม)

6. การจัดส่งสินค้า

6.1 การจัดส่งสินค้าจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับสินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า และจำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้รับสินค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการจัดส่ง
6.2 ในกรณีผู้รับไม่พร้อมรับสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้รับ และต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้รับสินค้า บริษัทฯ อาจจัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ สถานที่อยู่ หรือภูมิลำเนาของผู้รับสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า (เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น) หรืออาจจัดส่งพื้นที่รับของส่วนกลาง เช่น สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริการ ฝ่ายต้อนรับ ณ สถานที่อยู่หรือภูมิลำเนาของผู้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ จะไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่อื่นที่ซึ่งไม่มีผู้รับสินค้า แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่ง/ผู้นำส่ง หากผู้รับยืนยันในการฝากสินค้าเพื่อจัดส่งกับบุคคลอื่นและมีการลงชื่อรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า จะถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี
6.3 บริษัทฯ อาจปฏิเสธการส่งสินค้า แม้ว่าจะมีการรับมอบบรรจุภัณฑ์ไว้แล้วก็ตาม และจะทำการส่งสินค้า คืนให้แก่ทางผู้ส่ง และในกรณีที่มีความจำเป็น หรือฝ่าฝืนข้อตกลง บริษัทฯ สามารถทำลายสินค้าได้ โดยจะแจ้งให้ทางผู้ส่งทราบโดยเร็ว

7. การจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จ และการจัดส่งสินค้าล่าช้า

7.1 อันเกิดจากเหตุผลต่างๆ จากทางผู้ส่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า เช่น
7.1.1 เนื่องจากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ หรือบอกตำแหน่งของผู้รับสินค้าได้
7.1.2 ผู้รับสินค้าเลื่อนกำหนดการรับสินค้า
7.1.3 ตำแหน่งที่อยู่ปลายทางผิด
7.1.4 ประมาณวันที่จัดส่ง กรณีที่การจัดส่งไม่สำเร็จในครั้งแรก บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าซ้ำอีก 2 ครั้ง ภายใน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7.1.5 กรณีที่ข้อมูลของผู้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ จะพักสินค้าไว้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับสินค้าภายใน 7 วัน (หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด)
7.1.6 บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ในกรณีที่เกิดจากผู้รับ เช่น เลื่อนการรับสินค้า ติดต่อไม่ได้ ไม่พบลูกค้าตามที่อยู่
7.1.7 บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าบริการบรรจุหีบห่อสินค้าและค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (Re-Pack) ค่าบริการ “แช่เย็น” (Chilled) 50 บาท/กล่อง/วัน “แช่แข็ง” (Frozen) 100 บาท/กล่อง/วัน สำหรับบริการแพ็คพร้อมส่ง (Inter Pack) และ บริการขนส่งกล่องโฟม (Inter Foam) หรือ ค่ารับฝาก 50 บาท/กล่อง/วัน สำหรับบริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น (Inter Cool) กับผู้ส่ง

8.กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า

บริษัทฯ จะทำการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้า และเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนสินค้านั้นเท่ากับขาไป กรณีผู้ส่งปฏิเสธการรับสินค้าคืน หรือไม่มารับสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังติดต่อประสานงานกับผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดการสินค้าตามความเหมาะสม
8.1 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง และโดยอ้อมของสินค้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการขนส่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รถขนส่งเสีย, ประสบอุบัติเหตุ, ประสบภัยธรรมชาติ, เหตุจารจล, การประท้วง และนัดหยุดงาน ฯลฯ
8.2 การจัดส่งล่าช้า สำหรับประเภทสินค้าที่เป็นอาหาร ของกิน ของสด ผักและผลไม้ หากทางบริษัทฯ ใช้เวลาในการจัดส่งเกินกว่าวันกำหนดการจัดส่งโดยประมาณ บริษัทฯ จะไม่รับประกันความสดใหม่ของสินค้า เว้นแต่เป็นกรณีสินค้าเน่าเสีย
*หมายเหตุ อ้างอิงข้อ 8.2 ยกเว้นกรณีที่สินค้าเน่าเสียชัดเจน และจะต้องไม่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วเรียกร้องความเสียหายภายหลัง

9.การส่งสินค้าไม่ได้ หรือการส่งคืนผู้ส่งสินค้า

9.1 การส่งสินค้าที่ได้รับการระบุว่าไม่สามารถส่งได้ ซึ่งอาจจะเกิดจาก ผู้ส่งสินค้าขอยกเลิกในการส่ง หรือขอให้ส่งคืนสินค้า
9.2 สินค้าที่ไม่สามารถส่งได้และต้องส่งคืนไปยังผู้ส่งสินค้า โดยทางผู้ส่งสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน หากไม่มีผู้รับ บริษัทฯ จะทำการจัดการตามนโยบายบริษัทฯ
9.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่มีการชำระแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9.4 เมื่อมีการส่งสินค้าคืน หากสินค้าส่งกลับมายังศูนย์ต้นทางที่ผู้ส่งสินค้าใช้บริการทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ส่งสินค้าในวันที่สินค้ามาถึง ซึ่งผู้ส่งสินค้าสามารถมารับสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯหากไม่มารับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะทำการจัดการตามนโยบายบริษัทฯ

10. การใช้บริการเรียกรถรับสินค้า

บริการจองรถเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
10.1 การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้า ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศวันหยุดของบริษัทฯ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
10.2  ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนรถรับสินค้าเข้าถึงสถานที่รับสินค้า
10.3  รถเข้ารับสินค้าจะทำการรอรับสินค้า 15 นาที นับตั้งแต่ถึงสถานที่นัดหมายรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ (เช่น หากรถเข้ารับถึงที่นัดหมายเวลา 11.00 น. จะทำการรอถึง 11.15 น. หรือตามความเหมาะสมของปริมาณสินค้า
10.4 บริษัทฯ จะเข้ารับสินค้าตามเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด ไม่สามารถรับนอกเวลาที่กำหนดได้
10.5 ค่าบริการเข้ารับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ จัดส่งแบบด่วน คิดค่าบริการเข้ารับกล่องละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท จำนวน 20 กล่องขึ้นไป ไม่มีค่าบริการเข้ารับสินค้า
10.6 พื้นที่ให้บริการรถเข้ารับสินค้า มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรสาคร (ในกรณีให้เข้ารับในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
บริการจองรถเข้ารับสินค้าทั่วไป
10.7 การจองใช้บริการเรียกรถรับสินค้าทั่วไป ต้องจองล่วงหน้า 1 วันทำการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศวันหยุดของบริษัทฯ งดรับจองใช้บริการเรียกรถเข้ารับทุกกรณี)
10.8 ลูกค้าต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนรถรับสินค้าเข้าถึงสถานที่รับสินค้า
10.9 รถเข้ารับสินค้าจะทำการรอรับสินค้า 15 นาที นับตั้งแต่ถึงสถานที่นัดหมายรับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ (เช่น หากรถเข้ารับถึงที่นัดหมายเวลา 11:00 น. จะทำการรอถึง 11:15 น. หรือตามความเหมาะสมของปริมาณสินค้า)
10.10  บริษัทฯ จะเข้ารับสินค้าตามเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด ไม่สามารถรับนอกเวลาที่กำหนดได้
10.11 ค่าบริการเข้ารับสินค้าทั่วไป จัดส่งแบบด่วนและแบบธรรมดา คิดค่าบริการเข้ารับกล่องละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาท จำนวน 50 กล่องขึ้นไป ไม่มีค่าบริการเข้ารับสินค้า
10.12  พื้นที่ให้บริการรถเข้ารับสินค้า มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรสาคร (ในกรณีให้เข้ารับในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

11.การชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่าย

11.1 อัตราค่าขนส่งและค่าบริการ ขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนัก ปริมาตร และรูปแบบการขนส่ง ตามวิธีการกำหนดไว้ในใบเสนอราคา
11.2 ผู้ส่งสินค้าหรือผู้นำส่งสินค้าตกลงชำระค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าขนส่งอันเนื่องจากเหตุตามข้อ 11.1 เปลี่ยนแปลงไป
11.3 หากผู้รับสินค้าปฏิเสธ หรือไม่ปรากฎผู้รับสินค้า ผู้ส่งสินค้าตกลงให้บริษัทฯ นำสินค้ากลับมาส่งยังที่อยู่ขอ ผู้ส่งสินค้าที่ระบุไว้ในใบนำส่ง พร้อมชำระค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.4 กรณีบริษัทฯ ถูกปรับหรือต้องรับผิดอันเนื่องจากความบกพร่องของผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้ายินยอมรับผิดชอบทั้งหมดในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมไปถึงค่าปรับต่างๆในความเสียหายนั้น ๆ

12.ความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขนส่ง และค่าธรรมเนียมเพิ่ม

12.1 ชดใช้ค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือการควบคุมอุณหภูมิ (การรับประกันการควบคุมอุณหภูมิ เฉพาะบริการแพ็คพร้อมส่ง (Inter Pack) และ บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น (Inter Cool)
12.2 นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 8.1 บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้า หากความสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ การคุ้มครองสินค้า ในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อกล่อง และชดเชยเฉพาะค่าสินค้าไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าเสียโอกาสทุกกรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความเป็นจริง และต้องแจ้งภายใน 1 วันทีทางบริษัทฯ จัดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าปลายทาง
หมายเหตุ อ้างอิงการยื่นเรียกร้องสิทธิ์ในข้อเกี่ยวกับเงื่อนไขระยะเวลาการยื่นเรียกร้องสิทธิ์การคุ้มครอง

12.3 กรณีสินค้าที่ได้รับการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนซาก
12.4 การลงชื่อรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี  และไม่สามารถหักกลบ ทำคืนค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง รวมไปถึงค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จ่ายเพื่อให้สินค้าจัดส่งได้ โดยให้ถือว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบในสภาพสมบูรณ์
12.5 กรณีที่ผู้ส่งสินค้าต้องการให้บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งเต็มตามมูลค่าของสินค้า ผู้ส่งสินค้าจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ณ จุดที่ให้บริการขนส่ง ทั้งนี้ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในอัตราตามที่บริษัทฯ กำหนด
12.6 กรณีที่ผู้ส่งสินค้าต้องการให้บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งตามวิธีการคำนวณความเสียหายในจำนวนที่มากกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 12.2 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อใบนำส่ง ผู้ส่งสินค้าจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบความประสงค์และแจ้งมูลค่าของสินค้าที่ให้บริษัทฯ ทำการขนส่ง โดยต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดดังนี้
12.6.1 ผู้ส่งสินค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในใบกำกับรายการสินค้าที่มาส่ง (Manifest)
12.6.2 ผู้ส่งสินค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งให้แก่บริษัท ฯ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.25 ของมูลค่าสินค้า
                              12.6.3  กล่องบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในกล่อง
                              12.6.4  สินค้าที่จัดส่งต้องเป็นสินค้ามือ 1 เท่านั้น
                              12.6.5  ใบเสร็จต้องเป็นใบกำกับภาษี อายุไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
12.7 การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าได้เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายจากความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า และบริษัทฯ ได้ชำระให้แก่ผู้ส่งสินค้า แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการระงับข้อพิพาทอันจะเป็นผลให้ผู้ส่งสินค้า และบริษัทฯ รับประกันภัยของผู้ส่งสินค้า (ถ้ามี) ขาดสิทธิเรียกร้องอย่างใด ๆ  ต่อบริษัทฯ
12.8 กรณีที่ผู้ส่งสินค้าได้เอาประกันภัยสินค้าที่ให้บริษัทฯ ทำการขนส่งไว้กับบริษัทฯ รับประกันภัย ให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่งสินค้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงข้อจำกัดความรับผิดและการรับช่วงสิทธิสำหรับการชดใช้ค่าเสียหาย  ตามที่ระบุในข้อ 12.2 ,12.6  และ 12.7
หมายเหตุ สินค้าประเภทอาหาร ของกิน ของสด ผักสด และผลไม้ ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

13. สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ (ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น)

13.1 กรณีที่ความเสียหายไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯ อาทิ เกิดจาก ผู้ส่งสินค้า ผู้นำส่งสินค้า ผู้รับสินค้า และหน่วยงานราชการ เป็นต้น
13.2 เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้ายการจับตัวประกัน เหตุระเบิด รวมถึงการยึดสินค้า ภัยพิบัติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ)
13.3 ความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของสินค้าอื่น

เงื่อนไขการเคลมและการร้องเรียน

1. การยื่นข้อเรียกร้องในการเคลมสินค้า กรณีเสียหายและสูญหาย

1.1 ผู้ส่งสินค้าจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า
1.2 ผู้รับสินค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับสินค้า หากกล่องสินค้ามีการชำรุด แตกหัก ฝาเปิด โดยแจ้งพนักงานจัดส่งทันทีและไม่เซ็นรับสินค้า รวมถึงต้องแจ้งผู้ส่งสินค้าต้นทางให้ทำการยื่นข้อเรียกร้องสิทธิ์ กรณีสินค้าเสียหายชัดเจน จะต้องแจ้งคำร้องนับจากวันที่มีการนำส่งสินค้าหรือหลังจากที่มีการปฏิเสธการรับสินค้าภายใน 1 วันทำการ
1.3 กรณีสินค้าสูญหาย แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.3.1 สินค้าทั่วไป สามารถแจ้งเรืองเรียกร้องสิทธิ์ได้หากสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหว นับตั้งแต่วันที่กำหนดจัดส่ง แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการ
1.3.2 สินค้าประเภทอาหาร ของกิน ของสด ผักและผลไม้ สามารถแจ้งเรืองเรียกร้องสิทธิ์ได้หากสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหว นับตั้งแต่วันที่กำหนดจัดส่ง แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการ
1.4 การคุ้มครองสินค้า ในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อกล่อง
1.5 การชดเชยค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าจากการขนส่งอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าอย่างชัดเจน ชดเชยเฉพาะค่าสินค้าไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าเสียโอกาสทุกกรณี
1.6 หากต้องการเรียกร้องในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายกับสินค้า ผู้ส่งสินค้าต้องยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ ดังนี้
             1.6.1 การเคลมสินค้าประเภทอาหาร ของกิน ของสด ผักผลไม้
             1.6.1.1 ผู้ส่งแจ้งคำร้อง เพื่อพิจารณาเคลมสินค้าที่ Google Form ผู้ส่งต้องทำการแจ้งกลับบริษัทฯ ภายใน 1 วันที่ทางบริษัทฯ จัดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าปลายทาง เอกสารที่ต้องแนบ

 • รูปภาพความเสียหาย
 • ใบแสดงราคาสินค้า ตามมูลค่าจริง

1.6.1.2 แจ้งผลพิจารณาภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งเคลม
1.6.1.3 กรณีผลพิจารณาไม่ผ่านเงื่อนไขการเคลมสินค้า แผนกเคลมจะแจ้งผลให้ทราบทางเมล พร้อมชี้แจงสาเหตุการปฏิเสธ
        1.6.1.4 กรณีผลพิจารณาผ่านเงื่อนไขการเคลม แผนกเคลมจะแจ้งผลให้ทราบทางเมลและร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ลูกค้าต้องส่งเอกสารเข้ามาภายใน 7 วันทำการ (เอกสารจะต้องเป็นของผู้ส่งสินค้าเท่านั้น หากต้องการโอนค่าชดเชยให้บุคคลอื่นจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจ) เอกสารสารประกอบดังนี้

 • แบบฟอร์มจดหมายการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • กรณีเคลมเคลมในนามบริษัท หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภ.พ.20  
  หมายเหตุ หากเป็นในนามบริษัท ใช้เป็นตราประทับบริษัท และผู้มีอำนาจลงนามเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

1.6.1.5 ระยะเวลาการชดเชยค่าเสียหายไม่เกิน 14 วันทำการ (นับจากลูกค้าส่งเอกสารครบ) หมายเหตุ กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถพิจารณาเคลมสินค้าได้ / หากเอกสารไม่ครบจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อยื่นขออนุมัติได้ / กรณีลูกค้าประสงค์ให้ฝ่ายเคลมพิจารณาเคลมสินค้าแล้ว สงวนสิทธิ์ในการคืนซากทุกกรณี โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหาร ของกิน ของสด ผักและผลไม้ หรือสินค้าที่เสี่ยงเน่าเสีย

หมายเหตุ อ้างอิงข้อ 8.2  การเคลมสินค้าประเภทอาหาร ของกิน ของสด ผักและผลไม้ สินค้าต้องเน่าเสียชัดเจน และจะต้องไม่มีการลงลายมือชื่อรับสินค้าในใบนำส่ง และจะถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายของสินค้าทุกกรณี

   1.6.2 การเคลมสินค้าประเภททั่วไป และยาเวชภัณฑ์
1.6.2.1 แผนกเคลมสินค้าทั่วไป ติดต่อหาผู้ส่งสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ / เมล หลังทราบเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ
1.6.2.2 กรณีสินค้าเสียหาย แจ้งเรื่องติดต่อกลับผู้ส่งสินค้าภายใน 1 วัน นับจากวันที่ทราบเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ
           1.6.2.3 ผู้ส่งสินค้าต้องแนบเอกสารเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

 • แบบฟอร์มจดหมายการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • รูปภาพความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • กรณีเคลมเคลมในนามบริษัท ใช้หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภ.พ.20 
  หมายเหตุ หากเป็นในนามบริษัท ใช้เป็นตราประทับบริษัท และผู้มีอำนาจลงนามเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
         1.6.2.4 ผู้ส่งสินค้า แนบเอกสารตามคำร้อง ผ่านช่องทางเมล th.iel.ck@iel.co.t
  1.6.2.5 ระยะเวลาการชดเชยค่าเสียหายไม่เกิน 30 วันทำการ (นับจากลูกค้าส่งเอกสารครบ)
เงื่อนไขการส่งข้ามเกาะ

1.การส่งสินค้าข้ามเกาะ

การจัดส่งสินค้าข้ามเกาะ อ้างอิงตามบริการ และวันที่สามารถใช้บริการได้ รายละเอียดดังนี้
1.1. บริการขนส่งสินค้าทั่วไป  Normal/Express Delivery ลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะยาว เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกลาง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกวัน
1.2 บริการขนส่งผัก-ผลไม้ Fruit Delivery ลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ดังต่อไปนี้ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะยาว เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกลาง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกวัน
1.3 บริการแพ็คพร้อม Inter Pack รับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์
สำหรับสินค้าข้ามภาครับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์)สามารถจัดส่งข้ามเกาะได้ดังต่อไปนี้ เกาะช้าง เกาะลันตา และเกาะสมุย
1.4 บริการขนส่งกล่องโฟม Inter Foam รับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์
สำหรับสินค้าข้ามภาครับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์)สามารถจัดส่งข้ามเกาะได้ดังต่อไปนี้ เกาะกูด เกาะช้าง เกาะยาว เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะกลาง เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
1.5 บริการขนส่งกล่องกระดาษ Inter Cool รับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์
สำหรับสินค้าข้ามภาครับสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์)สามารถจัดส่งข้ามเกาะได้ดังต่อไปนี้ เกาะช้าง เกาะลันตา และเกาะสมุย
ตารางเงื่อนไขการรับพัสดุปลายทางพื้นที่เกาะ และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หมายเหตุ : พื้นที่เกาะตามรางแนบ หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการจัดส่งในวันที่งดรับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าทุกกรณี

เงื่อนไขการส่งวันอาทิตย์

พื้นที่งดจัดส่งในวันอาทิตย์ (จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – เสาร์) ทุกบริการ จำนวน 19 จังหวัด 70 อำเภอ ทุกตำบล พื้นที่ปลายทางดังนี้
1.1 พื้นที่ภาคเหนือ
• จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม
อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย อำเภอสบเมย
• จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง
• จังหวัดน่าน อำเภอทุ่งช้าง อำเภอนาหมื่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ
อำเภอบ้านหลวง อำเภอสองแคว
• จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า
• จังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภอสามเงา อำเภออุ้มผาง
• จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอน้ำหนาว
1.2 พื้นที่ภาคใต้
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร
• จังหวัดพังงา อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี
• จังหวัดสงขลา อำเภอเทพา อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอสะบ้าย้อย
• จังหวัดยะลา อำเภอกรงปีนัง อำเภอบันนังสตา อำเภอรามัน
• จังหวัดปัตตานี อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี อำเภอกะพ้อ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง
1.3 พื้นที่ภาคอีสาน
• จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสาร
• จังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว อำเภอปากชม
• จังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอบ้านม่วง
• จังหวัดนครพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอวังยาง
• จังหวัดบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอพรเจริญ
• จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่
1.4 พื้นที่ภาคกลาง
• จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี