Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

Inter Express กับ มาตรฐานการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2567

Inter Express กับ มาตรฐานการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2567

ในการขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นั้น เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัย, เชื่อถือได้ และมาตรฐานตลอดเส้นทางการขนส่งในทุกขั้นตอน 

วันนี้ Inter Express จึงอยากมายืนยันและพิสูจน์กับลูกค้าทุกท่านว่า การขนส่งสินค้าของเรามีการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับอย่างไร? เพื่อให้การกระจายสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามกฎหมายกำหนด

ประกาศข้อบังคับจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2564

ในปี 2567 นี้ประเทศไทยยังคงมีการบังคับใช้ประกาศของปี 2564 จากกระทรวงสาธาณสุข โดยยังคงเข้มงวดในเรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์
มีการกำหนดหลักเกณฑ์การขนส่งและจัดเก็บยาแผนปัจจุบันอย่างปลอดภัย

วิธีการ
ข้อกำหนดสำหรับวิธีปฏิบัติในการขนส่งและจัดเก็บยาตามมาตรฐาน

เงื่อนไข
กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในฐานะที่ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส เป็นเจ้าตลาดในการขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ เรายังคงมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย

การเข้าถึง

นอกจากการมีห้อง GDP ที่สร้างไว้เพื่อรองรับสินค้าประเภทยาแล้ว ที่อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส เรายังมีการจำกัดพื้นที่ ไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสินค้า

การขนส่ง

รถทุกคันที่อยู่ภายใต้การดูแลของอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส จะถูกติดตั้งระบบ GPS และมีทีมงานที่ช่วยติดตามการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สินค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

การเก็บรักษา

อย่างที่ทราบกันดีว่า อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค แน่นอนว่าเรามีห้อง GDP ไว้คอยรองรับและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา โดยทุกที่นั้นได้ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP ทุกศูนย์กระจายสินค้า

ข้อกำหนดด้านการจัดเก็บเอกสาร

การจัดเก็บเอกสาร

อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส จะมีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินงานทั้งในรูปแบบของเอกสารและการบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งในหากมีการบันทึกข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสาร เอกสารนั้นจะถูกแจ้งไปยังผู้ปฏิบัติงานในทุกฝ่ายผ่านระบบจัดเก็บเอกสารภายในบริษัท

การบันทึกข้อมูล

ข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงานภายใต้การขนส่งสินค้าผ่านอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส ทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกบันทึกตามเวลาการปฏิบัติงานจริงในทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของเราได้

การรายงานผล

ในการบันทึกการรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Report), รายงาน Temperature mapping, หรือรายงานการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและการจัดส่ง จะมีการรายงานผลให้กับลูกค้าเมื่อถูกร้องขอในกรณีที่การขนส่งสินค้าเกิดข้อผิดพลาด


นอกจากการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทางอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส ยังดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา (Good Distribution Practice; GDP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและเป็นหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดใช้กับผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยา

ทางอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส ยังคงมีการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนโดยมีการควบคุมและดำเนินงานผ่านฝ่ายคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีการแบ่งการกำกับดูแลออกเป็น 2 แผนกย่อย ได้แก่ แผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control; QC) และแผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจและตรวจสอบการดำเนินงานของเราได้อีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2 หรือ กรอกแบบฟอร์มที่นี่