Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

INTER EXPRESS LOGISTICS ได้รับความไว้วางใจจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

INTER EXPRESS LOGISTICS ได้รับความไว้วางใจจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

INTER EXPRESS LOGISTICS ได้รับความไว้วางใจจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ทำหน้าที่ในการขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) โดยรับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการในการเข้ารับวัคซีน และการกระจายวัคซีน โดยเข้ารับที่ บริษัท Biogenetech ซึ่งเป็นผู้ดูแลและจัดเก็บ จากนั้นทาง Inter Express จะทำการกระจายวัคซีนต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งการขนส่งวัคซีนนี้ทาง Inter Express ได้ใช้รถขนส่งควบคุมอุณภูมิที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส (°C) ซึ่งการจัดส่งวัคซีนทุกครั้งจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดูแลการขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งสินค้าประเภทนี้จะต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เพื่อให้การขนส่งวัคซีนทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ที่เป็นมาตรฐานการรับรองระดับสากล

TAGS: