Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

Inter Express ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับลูกค้าทุกท่าน ในการช่วยเหลือค่าขนส่ง สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย Covid-19

Inter Express ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับลูกค้าทุกท่าน ในการช่วยเหลือค่าขนส่ง สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย Covid-19

ปัจจุบันแม้จะมีการคลายมาตรการป้องกันโควิดไปบ้างแล้ว แต่ในทางกลับกันยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลผู้ป่วยทั้งหมด Inter Express จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับลูกค้าทุกท่าน โดยการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย Covid-19 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ Inter Express อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • หน้ากากอนามัย
  • ชุด PPE
  • เจลแอลกอฮอล์
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์

ซึ่งจะบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยสามารถจัดส่งได้ที่ Inter Express ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

INTER EXPRESS LOGISTICS ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ รวมถึงผู้ป่วย Covid-19 ทุกคน เราหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในเร็ววัน

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.สินค้าประเภท หน้ากากอนามัย ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เท่านั้น

2.ต้องทำการบรรจุลงกล่องกระดาษที่มีปริมาตรไม่เกิน 50,000 ลบ.ซม. นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

3.ใช้ได้เฉพาะ Normal/Express Delivery บริการขนส่งทั่วไปเท่านั้น

4.ส่งถึงปลายทางมูลนิธิรามาธิบดีเท่านั้น

5.ใช้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

6.ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2564

7.ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

8.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

TAGS: