Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

ประกาศ !วันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

ประกาศ !วันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

ประกาศ !วันจักรี วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 บริษัทเปิดให้บริการรับสินค้าตามปกติ*หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64 บริษัทงดรับสินค้าด่วน และแช่เย็น-แช่แข็ง ในส่วนพื้นที่ปลายทางที่เป็นราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะดำเนินการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบ, เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

TAGS: