การสัมมนา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสถานประกอบการขนส่ง และ พัสดุภัณฑ์

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 ทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ และบริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการจัดทำความร่วมมือและจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการขนส่ง และ พัสดุภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการให้ความร่วมมือและร่วมป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยมีเนื้อหาดังนี้

            ในช่วงแรกทางบริษัทอินเตอร์ เอ็กเพรส โลจิสติกส์ จำกัด แนะนำบริษัทละอธิบายถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ในการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติด จนได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีขาวและคงพัฒนาและจัดอบรมให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับทางภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเพิ่มมาตรการตรวจสอบผู้มาส่งสินค้าและผู้มารับอย่างเข็มงวด

            ได้รับเกียรติจาก นายรัฐการ ศรีสกุน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.และนาย สุธีร์ เรือนศรี ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.ให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการโดยกล่าวถึงสถานการณ์การลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยผู้กระทำความผิดใช้บริษัทขนส่งต่างๆเป็นเครื่องมือในการลักลอบขนส่งยาเสพติดไปสถานที่ต่างๆ ทางสํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้ออกมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการต่างๆ และยังให้ความรู้เรื่องรูปแบบของการซุกซ่อนและลักษณะรูปแบบการซุกซ่อน พร้อมสาธิตการสแกนสินค้าภายในกล่องด้วยเครื่องสแกนของสำนักงาน ป.ป.ส. รวมไปถึงข้อพิจารณาในการสังเกตุและวิเคราะห์ผู้ต้องสงสัยในการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยให้มาตรการให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดังนี้

1.       ควบคุมสอดส่องและดูแลพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่กระทำความผิดเรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการ

2.       คัดเลือกบุคคลากร ที่ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

3.       จัดอบรมพนักงานให้ความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ

4.       จัดทำประวัติพนักงานอย่างเป็นประจำ

5.       ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน เมื่อพบเบาะแสในการกระทำความผิด

6.       ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า

7.       เก็บข้อมูลรายชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายและภาพวีดีโออย่างต่ำเป็นเวลา 180 วัน

8.       เมื่อสงสัยหรือตรวจพบการกระทำความผิดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน15วัน

สุดท้ายได้ให้คำเตือนใจแก่พนักงานทุกคนว่า “การป้องกันคือการปราบปรามที่ดีที่สุด”

            ลำดับสุดท้ายได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วิสิฐศักดิ์ วิพัฒนมงคล หน่วยงาน กองกำกับการสุนัข และม้าตำรวจ ได้ทำการแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสุนัขตำรวจ ถึงภารกิจที่สุนัขตำรวจปฎิบัติหน้าที่เช่น การถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนภารกิจต่างๆตามที่ร้องขอ

            ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกสุนัข การฝึกฝน และทดสอบการทำงาน ก่อนปฎิบัติหน้าที่จริง ก่อนทำการสาธิตการทำหน้าที่ค้นหาวัตถุระเบิดและสารเสพติดภายในสถานที่ปิดและยังสาธิตการดมกลิ่นภายนอกอาคาร ณ ลานจอดรถที่จัดให้สุนัขตำรวจสาธิตการค้นหาวัตถุระเบิดและสารเสพติดเพื่อแสดงประสิทธิภาพในการดมกลิ่นของสุนัขตำรวจ

            โดยการดำเนินการหลังจากนี้ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปยังศูนย์กระจายสินค้าและจุดรับสินค้าของทางบริษัทฯ ทุกจุดทั่วประเทศไทย

            สุดท้ายนี้ทางบริษัทอินเตอร์ เอ็กเพรส โลจิสติกส์ เรายินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางภาครัฐในการป้องการและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดและขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มตามกับแอดมิน หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน คลิกเลย

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2

ABOUT THE AUTHOR

ielmarketingth