มาตรฐานคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของ IEL

1. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

3

2. GSDP (Good Storage and Distribution Practices) หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า (เวชภัณฑ์)

424234

3. Q-Mark มาตรฐานการบริการด้วยรถบรรทุก

Q-Mark2

4. ระบบการจัดส่งสินค้า e-POD กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการจัดส่งสินค้า

e-POD
L1

5. ระบบติดตามยานพาหนะ GPS

6. โรงงาน/สถานประกอบการสีขาว

ere