มาตรฐานคุณภาพ

ระบบบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของ IEL

1. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น อยู่ภายในการบริการจัดส่งด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการจัดส่งสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

2. GSDP (Good Storage and Distribution Practices) หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า (เวชภัณฑ์) ที่ดี บริษัทฯได้รับการรับรองในการให้บริการจัดส่งสินค้าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของ WHO ในการให้บริการจัดส่งสินค้าเวชภัณฑ์ ด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอนและพร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยข้อกำหนดมาตรฐานในการรักษาคุณภาพของเวชภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง

Q-Mark2

3. Q-Mark มาตรฐานการบริการด้วยรถบรรทุก บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-Mark จากกรมการขนส่งทางบก ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานในการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทำให้มั่นใจในการบริการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน และให้การรับรองโดยหน่วยงานของภาครัฐ

e-POD2

4. ระบบการจัดส่งสินค้า e-POD กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการจัดส่งสินค้า ด้วยการบันทึกข้อมูลการจัดส่งลงในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าบนอุปกรณ์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงสถานะการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทันที

GPS

5. ระบบติดตามยานพาหนะ GPS กับมาตรฐานการให้บริการจัดส่งสินค้าด้วยการติดตามสถานะของรถบรรทุกตลอด 24 ชม. เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้าผู้ใช้บริการว่า สินค้าทุกชิ้นถูกจัดส่งภายใต้ระบบคุณภาพและการเฝ้าระวังตลอดระยะเวลาการจัดส่ง สินค้าจะส่งถึงผู้รับปลายทางในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัย ตรงเวลา และคงมาตรฐานของสินค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ส่ง และผู้รับสินค้า ในการใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่