HR

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันขององค์กรต่างๆ  ในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ อันจะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในสภาวะเช่นนี้
ดังนั้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสติปัญญญา ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญขององค์กรที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ โดยเสริมสร้างแรงจูงใจ และมีสวัสดิการอย่างเหมาะสม มีการประเมินที่โปร่งใส จ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงจัดให้มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถรองรับการเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 


Career Path

    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการสร้างขวัญ กำลังใจ รักษาคนเก่งและดีไว้ในองค์กร ด้วยการให้ได้พัฒนาตนตามศักยภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร


Training

วางแผนอบรมและพัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะของบุคคล ด้านทีมงาน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

บริษัทมีความหลากหลายทางด้านกำลังคน และความสามารถ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถดึงดูดพนักงานใหม่ และรักษาพนักงานเดิมไว้ได้ อันจะทำให้พนักงานสามารถทุ่มเท และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เดินหน้าไปตามเส้นทางสู่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง

ความก้าวหน้าในงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นแนวความคิดที่ช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นการพัฒนาสายงานความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) จึงเป็นเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงานและองค์กร โดยผลของการพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์คือ ทำให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างตัวพนักงานและองค์กร
อีกทั้ง ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตนเอง เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็นการจัดให้พนักงานได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถของตน (Put the Right Man to the Right Job) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ

ร่วมงานกับเรา

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
Company Name: Inter Express Logistics Co.,ltd.
ข้อมูลแนะนำบริษัท : เพื่อสร้างความสนใจ แนะนำและทำให้เข้าใจประเภทของงานให้แก่ผู้สมัคร
Brief company profile : ให้บริการด้านขนส่งภายในประเทศ ซึ่งบริหารงานโดยคนไทย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ
ที่มีคุณภาพ เพื่อความมุ่งมั่นกับการดำเนินงานในทุกพันธกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
สวัสดิการ Benefits & Welfare :
ประกันสังคม + กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน ปีละ 4 ชุด
ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , งานแต่งงาน
โบนัสประจำปี – ปรับประจำปี สวัสดิการค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
การท่องเที่ยวประจำปี พักผ่อนประจำปี 6 – 14 วัน
สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ชื่อผู้ติดต่อ( สำหรับให้ผู้สมัครงานติดต่อ ) Name : นายสกล จิระวัฒน์กวี
ตำแหน่ง position : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่บริษัท company location: 1 ซอยพระรามที่ 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เบอร์ติดต่อ Tel: 02-1065678 ต่อ 3234 – 35
แฟ๊กซ์ Fax: 02-6823331
เว็บไซท์ Website: www.iel.co.th
อีเมล์ Mail: sakol@iel.co.th

ชื่อตำแหน่ง position name: เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ/ หัวหน้าหน่วยแผนกจัดซื้อ จำนวนของตำแหน่ง number of position: 2 person (s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ Duties & Responsibilities:
1.ดูแลเรื่องและให้คำปรึกษาการติดต่อกับคู่ค้าของบริษัทฯ
2.ดูแลตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องงานต่าง ๆ ของแผนก
3.ตรวจสอบสรุปรายงานทะเบียนคุมทรัพย์สินตั้งแต่ซื้อมา โอน ยืม คืน จำหน่าย และคอยดูแลบำรุงรักษาอาคาร เครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อใช้งาน
4.งานทางด้านบริหารและสั่งการพนักงานในแผนก
5.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานให้อยู่ในระบบ ISO ตามเอกสารที่กำหนด พร้อมนำเสนอผุ้บริหาร
6.ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมรหัสพนักงาน
7.มีพื้นฐานในระบบ ISO ของบริษัทฯ
8.ตรวจสอบดำเนินการ ประมูล จำหน่ายซากอุปกรณ์สำนักงาน ทำลายเอกสาร และอื่น
9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถพิเศษ
1.มีความรู้ในการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างงาน
2.มีความเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานซ่อมบำรุง
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรอบคอบ มีความอดทนสูง
4.มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ มีการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ
5.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความยุติธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างใจเย็น
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและควบคุมอารมณ์ได้ดี
7.,มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ด้านพื้นฐาน ISO
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้านงานจัดซื้อหรือที่เกี่ยวข้อง
4.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ หรือตามไซค์งานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ชื่อตำแหน่ง position name: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา จำนวนของตำแหน่ง number of position: 3 คน / สาขา person (s)
สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี นครสวรรค์ , พิษณุโลก , เชียงใหม่
ขอนแก่น , อุบลราชธานี , สุราษฎร์ธานี , หาดใหญ่ , ภูเก็ต
หน้าที่ความรับผิดชอบ Duties & Responsibilities:
1. การให้บริการรับ – ส่ง แพ็คสินค้าพัสดุหรือสินค้าแช่เย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้กับลูกค้า
2. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก
4. สรุปรายงานประจำวันและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถพิเศษ
1.มีความรู้ในการแพ็คสินค้าและการแพ็คสินค้าแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ
2.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและควบคุมอารมณ์ได้ดี รักงานบริการ
3.มีความรู้งานด้านการตลาด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ หรือตามไซค์งานต่าง ๆ ของบริษัทฯ
5. สามารถปฏิบ้ติงานนอกเวลาทำการหรือวันหยุดต่าง ๆ ได้

ชื่อตำแหน่ง position name: ผู้จัดการแผนกการตลาด จำนวนของตำแหน่ง number of position: 1 person (s)
หน้าที่ความรับผิดชอบ Duties & Responsibilities:
1.บริหารงานวางแผนด้านกลยุทธ์การตลาด
2.การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อมูลลูกค้าการตลาด รวมถึงการเข้าชมเว็บไซค์ และแนะนำช่องทางการนำเสนอผ่านเว็บไซค์
3.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย
4.ติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลแคมเปญใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และสร้างความมั่นใจ
ความสามารถพิเศษ
1.มีความรู้ในการบริหารงานด้านการตลาดออนไลน์
2.มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรอบคอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

กรอกฟอร์มสมัครงาน

Back to Top