HR

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันขององค์กรต่างๆ  ในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ อันจะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในสภาวะเช่นนี้
ดังนั้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสติปัญญญา ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญขององค์กรที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ โดยเสริมสร้างแรงจูงใจ และมีสวัสดิการอย่างเหมาะสม มีการประเมินที่โปร่งใส จ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงจัดให้มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถรองรับการเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 


Career Path

    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการสร้างขวัญ กำลังใจ รักษาคนเก่งและดีไว้ในองค์กร ด้วยการให้ได้พัฒนาตนตามศักยภาพ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร


Training

วางแผนอบรมและพัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะของบุคคล ด้านทีมงาน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้

บริษัทมีความหลากหลายทางด้านกำลังคน และความสามารถ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถดึงดูดพนักงานใหม่ และรักษาพนักงานเดิมไว้ได้ อันจะทำให้พนักงานสามารถทุ่มเท และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เดินหน้าไปตามเส้นทางสู่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง

ความก้าวหน้าในงาน

บริษัทฯ มีการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นแนวความคิดที่ช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นการพัฒนาสายงานความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) จึงเป็นเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงานและองค์กร โดยผลของการพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์คือ ทำให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างตัวพนักงานและองค์กร
อีกทั้ง ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตนเอง เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็นการจัดให้พนักงานได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถของตน (Put the Right Man to the Right Job) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ

Back to Top